Sư đoàn 3 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa – Theo ngôn ngữ khác