Sư đoàn 9 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa – Theo ngôn ngữ khác