Số nguyên (khoa học máy tính) – Theo ngôn ngữ khác