Sự kiện tuyệt chủng Ordovic–Silur – Theo ngôn ngữ khác