Sự xuất hiện hàng loạt hề kinh dị 2016 – Theo ngôn ngữ khác