Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha – Theo ngôn ngữ khác