Sexy, Free & Single (bài hát) – Theo ngôn ngữ khác