Sinbad: Legend of the Seven Seas – Theo ngôn ngữ khác