Tàn tích siêu tân tinh G1.9+0.3 – Theo ngôn ngữ khác