Tòa án Quân sự Quốc tế vùng Viễn Đông – Theo ngôn ngữ khác