Tôn hoàng hậu (Minh Tuyên Tông) – Theo ngôn ngữ khác