Tượng thần chiến thắng Samothrace – Theo ngôn ngữ khác