Tấn công Kabul tháng 7 năm 2019 – Theo ngôn ngữ khác