Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất – Theo ngôn ngữ khác