Tấn công trường học Peshawar 2014 – Theo ngôn ngữ khác