Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác