Tỉ số tín hiệu cực đại trên nhiễu – Theo ngôn ngữ khác