Tỉnh (đơn vị hành chính cũ của Pháp) – Theo ngôn ngữ khác