Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cục bộ – Theo ngôn ngữ khác