Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu – Theo ngôn ngữ khác