Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ – Theo ngôn ngữ khác