Tổ tiên chung cuối cùng của người và tinh tinh – Theo ngôn ngữ khác