Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô – Theo ngôn ngữ khác