Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – Theo ngôn ngữ khác