Tổng lý Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Theo ngôn ngữ khác