Mở trình đơn chính

Từ Hán-Việt – Theo ngôn ngữ khác