Tỷ lệ chuyển đổi thành doanh số – Theo ngôn ngữ khác