Thành phố độc lập cấp huyện (Đức) – Theo ngôn ngữ khác