Thành phố trực thuộc tỉnh (Việt Nam) – Theo ngôn ngữ khác