Thành phố trực thuộc trung ương (định hướng) – Theo ngôn ngữ khác