Thành phố trực thuộc trung ương (Trung Quốc) – Theo ngôn ngữ khác