Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam) – Theo ngôn ngữ khác