Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên – Theo ngôn ngữ khác