Thú lông nhím mỏ dài Tây New Guinea – Theo ngôn ngữ khác