Thượng Hội đồng Quốc gia (Việt Nam Cộng hòa) – Theo ngôn ngữ khác