Thượng Quan hoàng hậu (Hán Chiêu Đế) – Theo ngôn ngữ khác