Thư thứ hai gửi tín hữu Thêxalônica – Theo ngôn ngữ khác