Mở trình đơn chính

Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô – Theo ngôn ngữ khác