Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô – Theo ngôn ngữ khác