Thần điêu đại hiệp (phim 1998) – Theo ngôn ngữ khác