Thần điêu đại hiệp (phim truyền hình 2006) – Theo ngôn ngữ khác