Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà (phim 1996) – Theo ngôn ngữ khác