Thế Tổ miếu (Hoàng thành Huế) – Theo ngôn ngữ khác