Thế hệ máy chơi game console thứ bảy – Theo ngôn ngữ khác