Thể loại:Ý nghĩa (triết học ngôn ngữ) – Theo ngôn ngữ khác