Thể loại:Đơn vị quân sự thành lập năm 1985 – Theo ngôn ngữ khác