Thể loại:Đảng phái chính trị giải thể thế kỷ 20 – Theo ngôn ngữ khác