Thể loại:Đảng phái chính trị thành lập năm 1921 – Theo ngôn ngữ khác