Thể loại:Đảng phái chính trị theo năm giải thể – Theo ngôn ngữ khác