Thể loại:Album trực tiếp năm 1950 – Theo ngôn ngữ khác