Thể loại:Album trực tiếp năm 1990 – Theo ngôn ngữ khác